იიველა

სხვადასხვა სახის ჰიდროსაიზოლაციო მასალების იტალიური მწარმოებელი ფირმა „იველა“ გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან იღებს სათავეს.

განსაკუთრებული მოთხოვნით სარგებლობს აღნიშნული ფორმის მიერ ნაწარმოები თხევადი, გასასმელი ჰიდროიზოლაცია რომელიც განკუთვნილია ტერასებისათვის, სახურავებისათვის, აუზებისათვის, შენობა-ნაგებობის სანიტარული კვანძებისათვის და ა.შ.

მაღალი ხარისხის ერთკომპონენტიანი ჰიდროიზოლაცია შესაძლებელია გამოყენებული იქნას როგორც კვალიფიციური ოსტატის მიერ, ასევე ინდივიდუალურად, კერძო პირის მიერ, რადგან მარტივი და საიმედო მასალაა